مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

شعر طنز ویروس

يكشنبه, ۱ فروردين ۱۳۸۹، ۰۴:۴۰ ق.ظ
کنـون رزم ویـروس و رستم شنودگـــرها شنیــدستی این هـم شنـوکـه اسفنـدیـارش یکـی دیسک دادبگفتـا بــه رستم کــه ای نیکــــزاددر این دیسک باشد یکی فایل ناب که بگــرفتم از سـایت افــــراسیابچنیــن گفت رستـم بـه اسفنـدیـار که مـن گشنمـه نـون سنگک بیـــارجوابش چنین داد خنــدان طــرفکه مـن نـون سنگک نـدارم بـه کفبرو حال می کن بدین دیسک هان !که هـم نـون و هـم آب باشد درآنتهمتن روان شـد سـوی خانـه اششتابـان بــه دیـــدار رایــانــه اشچـو آمـد بـه نزدیـک مین تاورشبــزد ضــربه بـر دگمــــة پاورشدگـر صبـر و آرام و طاقت نداشت مران دیسک را در درایوش گذاشتنکـرد هیـچ صبر و نـداد هیـچ لفت یکـی لیست از روت دیسکت گـرفتدر آن دیسک دیدش یکی فایل بود بــزد اینتـــر آنجــا و اجــرا نمــودکز آن یک دمو شد پس از آن عیان ابا فیلــم و مـوزیک و شرح و بیانبه ناگـه چنان سیستمش کرد هنگکه رستم درآن مانده مبهوت و منگچـو رستم دگـربـاره ریست نمود همـی کرد هنگ و همان شد که بودتهمتــــن کلافـــه شـــد و داد زدز بخـت بــد خویش فـــریــــاد زدچـو تهمینـه فـریاد رستـم شنــود بیــامــد کــه لیسانس رایــانه بودبــدو گفت رستـم همــه مشکلـشوز آن دیسک و بــرنامة خوشگلشچـو رستـم بـدو داد قیچی و ریشیکـــی دیسک بوت ایبل آورد پیشیکـی تول کیت انـدر آن دیسک بودبـــرآورد آنـــرا و اجـــرا نمـــودهمی گشت تول کیت ، هارد اندرش چـــو کـودک کـه گردد پی مادرشبـه نـاگـه یکـی رمـز ویروس یافت پــی حـذف امضـای ایشان شتافتچـو ویــروس را نیـک بشنـاختش مــر از بــوت سکتور بــرانداختشیکـی ضـربـه زد بر سر تـول کیتکـه هــر بایت آن گشت هشتاد بیتبـه خاک انـدر افـکند ویــروس را تهمتـن بــه رایــانــه زد بــوس را منبع از :جوکستان  http://sirjoke.blogfa.com/post-148.aspx
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۸۹/۰۱/۰۱
Shahram Ghasemi